SHARE  

 
 
     
             
   

 

5. ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ

ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭਕਤ ਜੀ ਦੀ "ਬਾਣੀ" ਅਤੇ ਉਸਦੇ "ਮਤਲੱਬ (ਅਰਥ)" ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਤਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਮੁੰਹ ਤੋੜ ਜਬਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: 

ਗੂਜਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀਉ ਕਾ ਪਦਾ ਘਰੁ ੪

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

ਪਰਮਾਦਿ ਪੁਰਖਮਨੋਪਿਮੰ ਸਤਿ ਆਦਿ ਭਾਵ ਰਤੰ

ਪਰਮਦਭੁਤੰ ਪਰਕ੍ਰਿਤਿ ਪਰੰ ਜਦਿਚਿੰਤਿ ਸਰਬ ਗਤੰ

ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨੋਰਮੰ

ਬਦਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਤ ਮਇਅੰ

ਨ ਦਨੋਤਿ ਜਸਮਰਣੇਨ ਜਨਮ ਜਰਾਧਿ ਮਰਣ ਭਇਅੰ ਰਹਾਉ

ਇਛਸਿ ਜਮਾਦਿ ਪਰਾਭਯੰ ਜਸੁ ਸ੍ਵਸਤਿ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤੰ

ਭਵ ਭੂਤ ਭਾਵ ਸਮਬ੍ਯ੍ਯਿਅੰ ਪਰਮੰ ਪ੍ਰਸੰਨਮਿਦੰ

ਲੋਭਾਦਿ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪਰ ਗ੍ਰਿਹੰ ਜਦਿਬਿਧਿ ਆਚਰਣੰ

ਤਜਿ ਸਕਲ ਦੁਹਕ੍ਰਿਤ ਦੁਰਮਤੀ ਭਜੁ ਚਕ੍ਰਧਰ ਸਰਣੰ

ਹਰਿ ਭਗਤ ਨਿਜ ਨਿਹਕੇਵਲਾ ਰਿਦ ਕਰਮਣਾ ਬਚਸਾ

ਜੋਗੇਨ ਕਿੰ ਜਗੇਨ ਕਿੰ ਦਾਨੇਨ ਕਿੰ ਤਪਸਾ

ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦੇਤਿ ਜਪਿ ਨਰ ਸਕਲ ਸਿਧਿ ਪਦੰ

ਜੈਦੇਵ ਆਇਉ ਤਸ ਸਫੁਟੰ ਭਵ ਭੂਤ ਸਰਬ ਗਤੰ ॥  ਅੰਗ 526 

ਅਰਥ: (ਹੇ ਭਾਈ, ਕੇਵਲ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ, ਜੋ ਅਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਲੋਂ ਜਨਮ-ਮਰਣ, ਬੁਢੇਪਾ, ਚਿੰਤਾ, ਫਿਕਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਆਦਿ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਉਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਸਭਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਹੈਸੱਬਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਅਸਮਰਜ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਵਰੂਪ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 1ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਯਮਦੂਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਅਤੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਭ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਪਰਾਐ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਂਕਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਭਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 2, 3 ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਮਨ, ਵਚਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮ ਵਲੋਂ ਪਵਿਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨਭਾਵ, ਭਕਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿਤ੍ਰ, ਬੋਲ ਪਵਿਤ੍ਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਕੀ ਸਬੰਧ ? ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਯੱਗ ਵਲੋਂ ਕੀ ਵਰਤੋਂ ? ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਦਾਨ ਅਤੇ ਤਪ ਵਲੋਂ ਕੀ ? ਭਾਵ ਭਗਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗ ਸਾਧਨ, ਯੱਗ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਤਪ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਆਤਮਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕਰਣੀ ਹੈ 4ਹੇ ਭਾਈ ! ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਜਪ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਹੈ ਜੈਦੇਵ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡਕੇ ਉਸੀ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 51)

ਨੋਟ: ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਇਹ ਅਂਦਾਜਾ "ਚਕਰਧਰ" ਸ਼ਬਦ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈਪਰ ਤੁਸੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਫਜ ਪੜ੍ਹਕੇ ਵੇਖੋ ਰਹਾਉ, ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨੋਰਮਂ ਬਦਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਤ ਮਇਅਂਅਤੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਿਆਲ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈਇਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਈ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਬਦ  ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਪਰਮਾਦਿ ਪੁਰਖ, ਮਨੋਪਿਮ, ਪਰਮ ਅਦਭੁਤ, ਪਰਕ੍ਰਿਤਿ ਪਰ, ਚਕ੍ਰਧਰ, ਹਰਿ, ਗੋਬਿੰਦ, ਸਰਬ ਗਤਇਸਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਕਤ ਜੀ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਕੇ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਪਾੳਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ:

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

ਨਾਥ ਨਰਹਰ ਦੀਨ ਬੰਧਵ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਦੇਵ

ਭੈ ਤ੍ਰਾਸ ਨਾਸ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਸਫਲ ਸੁਆਮੀ ਸੇਵ

ਹਰਿ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ

ਚਰਣ ਸਰਣ ਦਇਆਲ ਕੇਸਵ ਤਾਰਿ ਜਗ ਭਵ ਸਿੰਧ ਰਹਾਉ

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਰਨ ਮਦ ਮੋਹ ਦਹਨ ਮੁਰਾਰਿ ਮਨ ਮਕਰੰਦ

ਜਨਮ ਮਰਣ ਨਿਵਾਰਿ ਧਰਣੀਧਰ ਪਤਿ ਰਾਖੁ ਪਰਮਾਨੰਦ

ਜਲਤ ਅਨਿਕ ਤਰੰਗ ਮਾਇਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹਰਿ ਰਿਦ ਮੰਤ

ਛੇਦਿ ਅਹੰਬੁਧਿ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਚਿੰਤ ਮੇਟਿ ਪੁਰਖ ਅਨੰਤ

ਸਿਮਰਿ ਸਮਰਥ ਪਲ ਮਹੂਰਤ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨੁ ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪੂਰਨ ਜਾਚੀਐ ਰਜ ਸਾਧ

ਮੋਹ ਮਿਥਨ ਦੁਰੰਤ ਆਸਾ ਬਾਸਨਾ ਬਿਕਾਰ

ਰਖੁ ਧਰਮ ਭਰਮ ਬਿਦਾਰਿ ਮਨ ਤੇ ਉਧਰੁ ਹਰਿ ਨਿਰੰਕਾਰ

ਧਨਾਢਿ ਆਢਿ ਭੰਡਾਰ ਹਰਿ ਨਿਧਿ ਹੋਤ ਜਿਨਾ ਨ ਚੀਰ

ਖਲ ਮੁਗਧ ਮੂੜ ਕਟਾਖ੍ਯ੍ਯ ਸ੍ਰੀਧਰ ਭਏ ਗੁਣ ਮਤਿ ਧੀਰ

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਗਦੀਸ ਜਪਿ ਮਨ ਧਾਰਿ ਰਿਦ ਪਰਤੀਤਿ

ਜੀਅ ਦਇਆ ਮਇਆ ਸਰਬਤ੍ਰ ਰਮਣੰ ਪਰਮ ਹੰਸਹ ਰੀਤਿ

ਦੇਤ ਦਰਸਨੁ ਸ੍ਰਵਨ ਹਰਿ ਜਸੁ ਰਸਨ ਨਾਮ ਉਚਾਰ

ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰ ੫੭

ਅੰਗ 508

ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ:

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਜੈਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

ਚੰਦ ਸਤ ਭੇਦਿਆ ਨਾਦ ਸਤ ਪੂਰਿਆ ਸੂਰ ਸਤ ਖੋੜਸਾ ਦਤੁ ਕੀਆ

ਅਬਲ ਬਲੁ ਤੋੜਿਆ ਅਚਲ ਚਲੁ ਥਪਿਆ ਅਘੜੁ ਘੜਿਆ ਤਹਾ ਅਪਿਉ ਪੀਆ

ਮਨ ਆਦਿ ਗੁਣ ਆਦਿ ਵਖਾਣਿਆ

ਤੇਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸੰਮਾਨਿਆ ਰਹਾਉ

ਅਰਧਿ ਕਉ ਅਰਧਿਆ ਸਰਧਿ ਕਉ ਸਰਧਿਆ ਸਲਲ ਕਉ ਸਲਲਿ ਸੰਮਾਨਿ ਆਇਆ

ਬਦਤਿ ਜੈਦੇਉ ਜੈਦੇਵ ਕਉ ਰੰਮਿਆ ਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਲਿਵ ਲੀਣੁ ਪਾਇਆ

ਅੰਗ 1106

ਅਰਥ: (ਹੇ ਮਨ ! ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਸਾਲਾਹ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 1ਰਹਾਉਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਯਾਨੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂਯਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਰ ਆ ਗਏ ਹਨਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਲੋਂ ਉਸਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂਯਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਇਸ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਜੋ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਵੀ ਜੋਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈਅਮੋੜ ਮਨ ਦਾ ਚੰਚਲ ਸੁਭਾਅ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਹੜ ਮਨ ਹੁਣ ਸੁੰਦਰ ਘਾੜਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਸਨੇ ਨਾਮ ਅਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ 1ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਾਧਨਾ ਲਾਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਵਾਸਨਾ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2)

ਨੋਟ: ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:

ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹਠ ਯੋਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤੀ ਹਠ ਯੋਗ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਆਮ (ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ: ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਤਲੱਬ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਹੁਣ ਪਦ ਅਰਥ ਵੀ ਵੇਖੇ ਲਵੇਂ

  • ਚੰਦ ਸਤ ਭੇਦਿਆ

  • ਚੰਦ = ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਨਾੜੀ, ਬਾਈਂ (ਖੱਬੀ) ਨਾਸ ਦੀ ਨਾੜੀ

  • ਸਤ = ਪ੍ਰਾਣ

  • ਭੇਦਿਆ = ਚੜ੍ਹਾ ਲਏ  (ਪ੍ਰਾਣ ਚੜ੍ਹਾ ਲਏ)

  • ਸੂਰ = ਦਾਈਂ (ਸੱਜੀ) ਸੁਰ

  • ਨਾਦ = ਸੁਖਮਨਾ (ਪ੍ਰਾਣਾਂਯਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਟਿਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਟਕਾਉਣਾ)

  • ਪੂਰਿਆ = ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ

ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੀ ਬਰਕਤ ਵਲੋਂ ਹੀ ਬਾਈਂ (ਖੱਬੀ) ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਸੁਖਮਨਾ ਵਿੱਚ ਅਟਕਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਈਂ (ਸੱਜੀ) ਸੁਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੋਲਹਾ (16) ਵਾਰ ਓਮ ਕਹਿਕੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਆਏ ਹਨਭਾਵ ਪ੍ਰਾਣਾਂਯਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲ ਕੇਵਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂਯਾਮ ਵਰਗੇ ਵਿਅਰਥ ਕਾਰਜ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਨਤੀਜਾ: ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੁਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.