SHARE  

 
 
     
             
   

 

10. ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ

ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭਕਤ ਜੀ ਦੀ "ਬਾਣੀ" ਅਤੇ ਉਸਦੇ "ਮਤਲੱਬ (ਅਰਥ)" ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਤਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਮੁੰਹ ਤੋੜ ਜਬਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: 

ਕਾਯਉ ਦੇਵਾ ਕਾਇਅਉ ਦੇਵਲ ਕਾਇਅਉ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ

ਕਾਇਅਉ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈਬੇਦਾ ਕਾਇਅਉ ਪੂਜਹੁ ਪਾਤੀ

ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜਤੇ ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਈ

ਨਾ ਕਛੁ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਛੁ ਜਾਇਬੋ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ਰਹਾਉ

ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ

ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤੁ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਇ ਲਖਾਵੈ ਅੰਗ 695

ਮਤਲੱਬ: (ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰਿ ਹੈਇਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਸਾਧੁਵਾਂ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਸਮੱਝੋਜੋ ਵੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਾਮਾਗਰੀ, ਧੁੱਪ, ਦੀਪ, ਭੇਟਾ, ਪ੍ਰਸਾਦ, ਫੁਲ ਆਦਿ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਜਿਸ ਚੀਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਜੋ ਕੁੱਝ ਦ੍ਰਸ਼ਟਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੋਜੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਪੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਹੇ ਜਿਗਿਆਸੁ ਲੋਕੋਂ ! ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਾਧਨ ਹੈਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ)

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੋਟ: ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਤਰਾਜ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਨ:

ਐਤਰਾਜ ਨੰਬਰ (1) ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਭਕਤ ਜੀ ਕਾਇਆ (ਸ਼ਰੀਰ) ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਣਦੇ ਹਨਇਹ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ

ਐਤਰਾਜ ਨੰਬਰ (2) ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਆੳ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਤਰਾਜਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੋ:

ਐਤਰਾਜ ਨੰਬਰ (1) ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ: ਐਤਰਾਜ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਦਾਂਤ ਮਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਹਨ(ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ)  ਪਹਲੀ: ਈਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈਦੂਜੀ: ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਸ਼ਟਿ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈਅਤੇ (ਪਰਮ ਤਤੁ)  ਤੀਜੀ: ਪਰਮ ਤਤੁ ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਸ਼ਟਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈਅਤ: ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ  ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣ-ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਪ ਕੇ ਯਾਨੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਪਣ (ਆਇਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ) ਉੱਤੇ ਧੂਲ ਜਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਰਪਣ ਜਾਂ ਆਈਨੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਮਾਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ  ਦੇ ਪਾਪ ਆਦਿ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਵਲੋਂ ਧੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਈਸ਼ਵਰ (ਵਾਹੁਗੁਰੂ) ਵਲੋਂ ਮਿਲਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਐਤਰਾਜ ਨੰਬਰ (2) ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ: ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਟਾਵ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਮਚਾ ਦਿੳਇੰਨੀ ਤੇਜ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਬੰਣ ਜਾਵੇਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ? ਅਤ: ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਇਹ ਐਤਰਾਜ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ

ਨਤੀਜਾ:

  • 1. ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਣ ਹੈ

  • 2. ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ

  • 3. ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.