ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਫਾਇਲ ਤੇ ਹਜੇ ਕੱਮ ਪੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ