SHARE  

 
 
     
             
   

 

62. ਭੀਲ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ਸ (ਭੀਲਵਾਡਾ ਖੇਤਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ)

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਜੈਨ ਵਲੋਂ ਜੈਪੁਰ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ ਇਸ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਰੀ ਖੇਤਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿਤੇਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇਕਿਤੇ ਪਹਾੜੀ ਟੀਲੇ ਸਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਝੀਲਵਾੜ, ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਬੂੰਦੀ ਇਤਆਦਿ ਛੋਟੇਛੋਟੇ ਨਗਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭੀਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੀਲੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਰੀ ਛੇਦਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰੁਦੇਵ ਜਦੋਂ ਕੋਟਾ ਵਲੋਂ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੰਦਮੂਲ ਫਲ ਇਤਆਦਿ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦੂਰ ਇਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਉਹ ਭੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਭੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਆਂਗੰਤੁਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵੈਰੀ ਦਾ ਭੇਦੀ ਜਾਣਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਭੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਕੌਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੌਡਾ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਹ ਗਰਮ ਕਰਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਗੁਰੁਦੇਵ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਪਦ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਧਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਭੀਲਾਂ ਦੇ ਕੱਬਜੇ ਵਿੱਚ ਭੈਭੀਤ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਰੁਦੇਵ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਭੀਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੌਡਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਪੜਿਆ ?

  • ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ:  ਤੁਸੀ ਕੌਣ ਹੋ ?

  • ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਹਾਂ

  • ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ: ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਸਣ ਵਾਲੇ ਧਨੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਅਜਿਹਾ ਦੁਰਵਿਅਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

  • ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਤੁਸੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀ ਵੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲੇਭਟਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਸੁਭਾਅ ਕਰੋ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਹੈ

ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੌਡਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਗੁਰੁਦੇਵ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੌਡੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕੰਦਮੂਲ, ਫਲ ਗੁਰੁਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਕੇ ਬਾਕੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਥਮਾਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਧਾਰ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਿਕ ਕੀਰਤਨ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
            SHARE  
          
 
     
 

 

     

 

This Web Site Material Use Only Gurbaani Parchaar & Parsaar & This Web Site is Advertistment Free Web Site, So Please Don,t Contact me For Add.